Luovuus ja kestävän kehityksen tavoitteet

Kestävän kehityksen tavoitteet

Vuoteen 2030 asti YK:n tavoitteet ohjaavat meitä kohti kestävämpää kehitystä, jossa ihminen ja ympäristö otetaan tasavertaisesti huomioon. Kestävän kehityksen tavoitteita on yhteensä 17 ja niillä on yhteensä 169 alatavoitetta. Tavoitteet sitovat 193 YK:n jäsenmaata. Tavoite on kääntää globaali kehitys uralle, jossa ihmisten hyvinvointi ja ihmisoikeudet, taloudellinen vauraus ja yhteiskuntien vakaus turvataan ympäristön kannalta kestävällä tavalla. Lisäksi poistetaan maailmasta äärimmäinen köyhyys kaikissa muodoissaan.

Tavoite 1 - Ei köyhyyttä

Äärimmäinen köyhyys on edelleen yksi suurimmista maailmanlaajuisista ongelmista. Vaikka köyhyys on vähentynyt huomattavasti, liian moni ihminen kamppailee edelleen tämän ongelman kanssa. Vuonna 2015 arvioitiin noin 736 miljoonan ihmisen elävän alle 1,25 dollarilla päivässä ja ilman mahdollisuutta riittävään ruokaan, puhtaaseen juomaveteen tai hygieenisiin oloihin. Erityisesti köyhimmissä maissa ponnisteluja tulee lisätä, sillä näissä maissa ihmiset ovat haavoittuvimpia ilmastoon liittyville ääri-ilmiöille. Meidän kaikkien yhteinen ensimmäinen YK:n kestävän kehityksen maailmanlaajuinen tavoite on äärimmäisen köyhyyden poistaminen sen kaikissa muodoissa.

Tavoite 2 - Ei nälkää

Vaikka aliravitsemuksesta kärsivien ihmisten määrä on pienentynyt melkein 50% viimeisen 20 vuoden aikana, nälkä ja aliravitsemuksesta kärsiminen ovat edelleen ongelmia ja hidastavat kehitystä monissa maissa. Erityisesti Afrikassa, jossa joka neljäs ihminen on aliravittu, aliravitsemus on suuri ongelma. Ja kansainvälistä ponnistelua vaaditaan, jotta tämä ongelma ratkaistaan. Toinen YK:n kestävän kehityksen tavoitteista on nälän poistaminen maailmasta, saavuttaa ruokaturva ja parantaa ravitsemusta sekä edistää kestävää maataloutta.

Tavoite 3 - Terveyttä ja hyvinvointia

Monissa maissa kuolevuus on aivan liian korkea. Moni lapsi ei saavuta viiden vuoden ikää sekä satoja naisia kuolee vuosittain raskauden ja synnytyksen komplikaatioihin. Tarttuvista taudeista kuten; AIDS, malaria, hepatiitti; aiheutuvat kuolemat sekä mielenterveyden ongelmat ovat vain kasvussa. Kolmas YK:n kestävän kehityksen tavoitteista on paneutua yllä mainittuihin ongelmiin sekä taata terveellinen elämä ja hyvinvointi kaikenikäisille.

Tavoite 4 - Hyvä koulutus

Laadukas koulutus on välttämättömyys kestävälle kehitykselle ja tulevaisuudelle. Ajan mittaan on tapahtunut suurta kehitystä, jotta kaikilla olisi mahdollisuus koulutukseen. Ongelmat kuten köyhyys, aseelliset konfliktit ja muut hätätilat vaikuttavat tähän kuitenkin suuresti. Useimmiten juuri köyhimpien perheiden lapset eivät osallistu koulutukseen ja useissa maissa on myös sukupuolista epätasa-arvoa. Neljäs YK:n kestävän kehityksen tavoite on taata kaikille avoin, tasa-arvoinen ja laadukas koulutus sekä elinikäiset oppimismahdollisuudet.

Tavoite 5 - Sukupuolten tasa-arvo

Tasa-arvo tulisi saavuttaa sukupuolten välillä. Vaikka tyttöjä osallistuu koulutukseen enemmän kuin koskaan, syrjintä ja väkivalta naisia kohtaan ovat edelleen valtava ongelma. Näiden on loputtava, jos haluamme saavuttaa paremman maailman ja kestävän kehityksen. Ongelmat koskevat myös naisten oikeuksia, päätöksen tekoa, naisten pääsyä palkalliseen työhön, opiskeluun sekä muuhun kodin ulkopuoliseen toimintaan. Tämän vuoksi viides YK:n kestävän kehityksen tavoitteista on saavuttaa sukupuolien välinen tasa-arvo ja vahvistaa naisten ja tyttöjen oikeuksia sekä mahdollisuuksia.

Tavoite 6 - Puhdas vesi ja sanitaatio

Maailma muuttuu ja tunnemme sen ilmastonmuutoksen kautta. Vuodesta 1990 2,1 miljardia ihmistä on saavuttanut paremmat mahdollisuudet puhtaaseen juomaveteen, mutta vesipula koskettaa silti yli 40% maailman väestöstä. Tämä on ongelma, jonka uskotaan kasvavan. Lisääntyvä kuivuus ja aavikoituminen voi johtaa siihen, että vuonna 2050 vesipula koskettaa joka neljättä maapallon asukasta. Kuudes YK:n kestävän kehityksen tavoitteista on varmistaa veden saanti, kestävä käyttö ja sanitaatio kaikille.

Tavoite 7 - Edullista ja puhdasta energiaa

Kestävät energialähteet ovat välttämättömiä. Tänään, joka viidenneltä ihmiseltä puuttuu sähköt ja vaatimukset edulliselle energialle kasvavat väestönkasvun myötä. Suurempi energiankulutus johtaa suurempiin hiilidioksidipäästöihin ja ilmastonmuutokseen. Puhdas ja kestävä energia on välttämättömyys jos haluamme taata energiaa kaikille. Siksi seitsemäs YK:n kestävän kehityksen tavoitteista on varmistaa edullinen, luotettava, kestävä ja uudenaikainen energia kaikille.

Tavoite 8 - Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua

Valitettavasti ihmisarvoinen työ ja talouskasvu ei ole tällä hetkellä kaikkialla mahdollista. Huolimatta siitä, että keskiluokan osuus on kasvanut teollisuusmaissa ja köyhyydessä elävien työssäkäyvien määrä on vähentynyt. Globaali talouskasvu on hidastunut, epätasa-arvo ja työttömyysaste kasvanut. Lisäksi pakkotyö ja laiton ihmiskauppa ovat uhka kestävälle kehitykselle. Kahdeksas YK:n kestävän kehityksen tavoite on edistää kaikkia koskevaa kestävää talouskasvua, täyttä ja tuottavaa työllisyyttä sekä ihmisarvoisia työpaikkoja.

Tavoite 9 - Kestävää teollisuutta, innovaatioita ja infrastruktuureja

Jotta voimme selättää taloudelliset ja ympäristölliset haasteet, meidän tulee panostaa globaaliin yhteisöön, uuden teknologian kehitykseen ja kestävän kehitykseen tähtäävään teollisuuteen. Meidän täytyy luoda uusia työpaikkoja ja olla energiatehokkaampia, jotta voimme taata kestävän kehityksen tulevaisuudessa. Meidän täytyy lisätä tieto- ja viestintäteknologian saatavuutta, sillä 4 miljardista ihmisestä, joilla ei ole pääsyä verkkoon 90% asuu kehitysmaissa. Yhdeksäs YK:n globaaleista kestävän kehityksen tavoitteista on rakentaa kestävää infrastruktuuria sekä edistää kestävää teollisuutta ja innovaatioita.

Tavoite 10 - Eriarvoisuuden vähentäminen

Maailmanlaajuinen eriarvoisuus kasvaa edelleen. Maailman vauraimmat 10% väestöstä tienaavat 40% kaikista maailman tuloista, kun taas köyhimmät 10% tienaavat vain 2-7%. Myös taloudelliset ja teknologiset eroavaisuudet maiden välillä ovat liian suuria. Sukupuoleen, rotuun ja etnisyyteen liittyvää syrjintää tapahtuu laajasti, vaikka kaikilla pitäisi olla yhtenäinen oikeus olla osa yhteiskuntaa ja globaalia maailmaa. Tarvitsemme kaikkia, jotta voimme taata kestävän kehityksen tulevaisuudessa. Kymmenes YK:n tavoite on vähentää eriarvoisuutta maiden sisällä ja niiden välillä.

Tavoite 11 - Kestävät kaupungit ja yhteisöt

Tänä päivänä suurin osa maailman väestöstä asuu kaupungeissa ja yhä useammat muuttavat kaupunkeihin. Ennustetaan, että vuoteen 2050 mennessä 6,5 miljardia ihmistä asuu kaupungeissa, mikä tarkoittaa haasteiden lisääntymistä. Vuonna 1990 oli 10 suurikokoista kaupunkia, joissa oli yli 10 miljoonaa asukasta. Vuonna 2014 tällaisia kaupunkeja oli 28. Tällainen kehitys vaatii lisäinvestointeja kaupunkisuunnitteluun ja kaupunkien johtamiseen. Sen lisäksi äärimmäinen köyhyys näyttäytyy kaupungeissa yleensä slummeina ja uusia toimia tarvitaan, jotta kaikille saadaan turvallinen kestävän kehityksen mukainen asuinympäristö. Yhdestoista YK:n kestävän kehityksen tavoite on taata turvalliset ja kestävät kaupungit sekä asuinyhdyskunnat.

Tavoite 12 - Vastuullinen kuluttaminen

Tapamme kuluttaa ja tuottaa hyödykkeitä on vahingollista luonnolle. Saasteet ja ylikulutus ovat suuria ongelmia. Jos haluamme saavuttaa taloudellista kasvua ja kestävää kehitystä, meidän täytyy muuttaa kulutustottumuksiamme. On välttämätöntä kierrättää, lopettaa ruuan tuhlaaminen, keksiä uusia tapoja vaarallisten jätteiden hävittämiseen ja vaihtoehtoja saastuttaville aineille sekä kehittää uusia kestävää kehitystä tukevia kulutustottumuksia. Kahdestoista YK:n kestävän kehityksen tavoite on varmistaa kulutus- ja tuotantotapojen kestävyys.

Tavoite 13 - Ilmastotekoja

Ilmastonmuutokset tulevat kalliiksi. Maailmanlaajuinen keskilämpötila on nousussa ja ilmastoon liittyvien luonnonkatastrofien määrä on suurempi kuin koskaan. Katastrofit koskettavat erityisesti saarivaltioita ja valtioita, joilla ei ole rannikkoa. Vaikka hiilidioksidi päästöt ovat 50% korkeammat kuin 1990-luvulla, ne silti nousevat. Globaalit muutokset ovat välttämättömiä ja jos emme toimi nyt, seuraukset voivat olla peruuttamattomia. Kolmastoista YK:n kestävän kehityksen tavoite on toimia kiireellisesti ilmastonmuutosta ja sen vaikutuksia vastaan.

Tavoite 14 - Vedenalainen elämä

Valtameret ja meret ovat maapallon elämää ylläpitäviä voimia. Ne ruokkivat meitä ja sitovat 30% ihmisten tuottamasta hiilidioksidista. Liikakalastuksen myötä kalakanta kärsii huomattavasti eikä pysty elpymään. Lisäksi valtameret ja meret ovat happamoituneet 26% teollisen vallankumouksen alkamisen ja lisääntyneiden hiilidioksidipäästöjen myötä. Vesien saastuminen on myös kasvava ongelma ja tänä päivänä meressä muovijätettä on n. 13.000 palaa per kuutiokilometri. Neljästoista YK:n kestävän kehityksen globaaleista tavoitteista on säilyttää meret ja merten tarjoamat luonnonvarat ja edistää niiden kestävää käyttöä.

Tavoite 15 - Maanpäällinen elämä

Elämä maan päällä on yhtä tärkeää kuin vedenalainen elämä. 80% ravinnostamme tulee kasveista ja maanviljelyksestä, metsät ovat puhtaan ilman ja veden lähteitä sekä tietenkin asuinpaikka miljoonille eläimille ja kasveille. Kuitenkin maan rappeutumista ja metsän häviämistä tapahtuu enemmän kuin koskaan aiemmin sekä kuivuus ja aavikoituminen lisääntyvät. Nämä ovat uhkia monille lajeille, joista 22% on vaarassa kadota, ja edistävät myös ilmastonmuutoksen vaikutuksia. Viidestoista YK:n globaaleista tavoitteista on suojella maaekosysteemejä ja palauttaa niitä ennalleen sekä edistää niiden kestävää käyttöä, edistää metsien kestävää käyttöä, taistella aavikoitumista vastaan, pysäyttää maaperän köyhtyminen ja luonnon monimuotoisuuden häviäminen.

Tavoite 16 - Rauha, oikeudenmukaisuus ja hyvä hallinto

Valitettavasti yhteenotot, aseelliset konfliktit ja sorto ovat edelleen arkipäivää monissa maailman maissa. Ne tuhoavat monia ihmiselämiä, jotka ovat suojattomia puutteellisen hallinnon seurauksena. Jos toivomme maailmaa, jossa valitsee tasa-arvo ja kestävä kehitys, tuhoisan käytöksen on loputtava. Siksi kuudestoista YK:n kestävän kehityksen tavoitteista on edistää rauhanomaisia yhteiskuntia, taata kaikille pääsy oikeuspalveluiden pariin, rakentaa tehokkaita ja vastuullisia instituutioita kaikilla tasoilla.

Tavoite 17 - Yhteistyö ja kumppanuus

Globaalit tavoitteet ovat kunnianhimoisia ja valtavat haasteet odottavat meitä. Vain globaalina yhteisönä voimme saavuttaa tavoitteet, onneksi maailma pitää tiiviimmin yhtä kuin koskaan aiemmin ja se on meidän voimavaramme. On tärkeää, että jatkamme yhteistyön kehittämistä eri maiden välillä ja emme unohda niitä, jotka tarvitsevat apuamme. Tarvitsemme kaikkia, jotta pääsemme tavoitteisiimme. Siksi seitsemäntoista YK:n kestävän kehityksen tavoite on tukea vahvemmin kestävän kehityksen toimeenpanoa ja globaalia kumppanuutta.

Copyright © Sinelli Oy | Väinö Tannerin tie 3 | 01510 Vantaa | 09-7513 3133 | asiakaspalvelu@sinelli.fi